Tamiya 31510 1/700 Scenery Accessory Harbor Set

$48.00

Tamiya 31404 1/700 Hatsuyuki – Japanese Destroyer

$96.00

Tamiya 31349 1/700 Abukuma – Japanese Light Cruiser

$176.00

Tamiya 31322 1/700 Nagara – Japanese Light Cruiser

$176.00

Tamiya 31317 1/700 Tama – Japanese Light Cruiser

$176.00

Tamiya 31037 1/700 JMSDF Defense Ship FFM-1 Mogami

$176.00

Tamiya 25426 1/350 Japanese Navy Submarine I-400 (Special Edition)

$435.00

Tamiya 77502 1/700 Rodney – British Battleship

$160.00

Tamiya 31405 1/700 Ayanami – Japanese Destroyer

$96.00

Tamiya 31911 1/700 DD412 Hammann – U.S. Destroyer

$96.00

Tamiya 31314 1/700 Agano – Japanese Light Cruiser

$176.00

Tamiya 31214 1/700 Zuikaku – Japanese Aircraft Carrier

$256.00

Tamiya 78015 1/350 German Battleship Tirpitz

$488.00

Tamiya 64165 Waterline Guidebook << Japanese Combined Fleet >> Revised Edition

$81.00

Tamiya 31902 1/700 DD-445 Fletcher – U.S. Destroyer

$96.00

Tamiya 31910 1/700 Vampire – Royal Australian Navy Destroyer

$96.00

Tamiya 78020 1/350 Japanese Navy Destroyer Yukikaze

$390.00

Tamiya 31904 1/700 O Class -British Destroyer

$96.00

Tamiya 77504 1/700 Nelson – British Battleship

$160.00

Tamiya 31907 1/700 US Navy Fletcher Class Destroyer DD-797 Cushing

$96.00

Tamiya 77525 1/700 King George V – British Battle Ship

$160.00

Tamiya 31805 1/700 Prinz Eugen – German Heavy Cruiser

$192.00

Tamiya 78031 1/350 Japanese Battleship Musashi

$585.00

Tamiya 78026 1/350 WWII Japanese Navy Utility Boat Set

$113.00